Godziny pracy kancelarii / Pon – Pt / 8:00 – 16:00

JM

Nieruchomości

Kancelaria Jakubowski Minta zapewnia pełną obsługę prawną dla Klientów prywatnych i przedsiębiorców, w tym deweloperów, w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami. W zakres usług wchodzi w szczególności:

Kompleksowa analiza prawna nieruchomości

Kancelaria sporządza ocenę przedzakupową nieruchomości w tym w formie audytów i due dilligance. Określamy ryzyka związane z nabyciem lub zagospodarowaniem nieruchomości oraz pomagamy w ustaleniu jej potencjału inwestycyjnego. W ramach usługi zapewniamy analizę danych zawartych w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, a na podstawie pełnomocnictwa również w jej aktach, ocenę dokumentacji planistycznej, ewentualnych ograniczeń w obrocie i zagospodarowaniu wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji miejscowych.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz w przypadku roszczeń wynikających z naruszenia praw do nieruchomości. W szczególności Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych:

 • o zasiedzenie nieruchomości,
 • o zasiedzenie służebności gruntowych i służebności przesyłu
 • dotyczących ustanowienia i zniesienia służebności gruntowych, służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • dotyczących zniesienia współwłasności i podział majątku
 • o stwierdzenie nabycia spadku po wcześniejszym właścicielu nieruchomości
 • dotyczących naruszenia posiadania
 • w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Dodatkowo Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym oraz daninami publicznymi wynikającymi z praw do nieruchomości, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących:

 • przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
 • opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz opłat za użytkowanie wieczyste
 • odszkodowania w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • odszkodowania za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości sąsiedniej

Przygotowanie i negocjowanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przy przygotowywaniu, negocjowaniu oraz dochodzeniu praw z umów z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym:

 • umów deweloperskich
 • przedwstępnych i przyrzeczonych umów sprzedaży
 • umów o korzystanie z nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy
 • umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Kancelaria zapewnia stałą i doraźną obsługę wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych w ich sprawach statutowych, bieżącej działalności oraz sporów z lokatorami. W szczególności Kancelaria oferuje:

 • sporządzanie i opiniowanie statutów i regulaminów
 • sporządzanie i opiniowanie uchwał oraz umów zawieranych z podmiotami trzecimi
 • opiniowanie umów o zarządzanie nieruchomościami
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • reprezentację w postępowaniach o wydanie i opróżnienie lokalu
 • reprezentację w postępowaniach sądowych, w tym w sprawach o zaległości z tytułu czynszu, rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną.

Dochodzenie roszczeń w sprawach związanych z nieruchomościami

Kancelaria zapewnia reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, których przedmiotem jest obrót lub korzystanie z nieruchomości, w tym w sprawach:

 • o zobowiązanie strony umowy przedwstępnej do złożenia oświadczenia o zawarciu umowy przyrzeczonej
 • dotyczących zwrotu zaliczki lub zadatku
 • o zapłatę kar umownych
 • o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • dotyczących rozliczenia nakładów na nieruchomość
 • dotyczących immisji, tj. oddziaływań innych nieruchomości (hałas, ograniczenie dostępu do światła)
 • dotyczących przebiegu przez nieruchomości elementów infrastruktury podmiotów trzecich, w tym wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, w szczególności w sprawach o ustanowienie lub zasiedzenie służebności przesyłu, wynagrodzenie o bezumowne korzystanie z nieruchomości, ograniczenie prawa własności nieruchomości w trybie publicznoprawnym (ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa przesyłowa)
 • o rozliczenie konkubinatu w związku z nabyciem nieruchomości lub korzystaniem z niej
 • o wydanie nieruchomości.
Specjalizacje
Kontakt

JM

Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców jak i klientów prywatnych na wielu płaszczyznach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

NIP: 7781421733
REGON: 301406054