Godziny pracy kancelarii / Pon – Pt / 8:00 – 16:00

JM

Kontrakty

Kancelaria zapewnia pełne wsparcie Klientów w obrocie prawnym w zakresie przygotowania i negocjowania umów biznesowych i prywatnych. Zaangażowanie wyspecjalizowanego prawnika na wczesnym etapie przedsięwzięcia umożliwia opracowanie jego optymalnego modelu i rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy kontrahentów oraz minimalizujących ryzyko długotrwałych i kosztownych sporów sądowych. 

Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności przygotowanie i negocjowanie:

 • kontraktów budowlanych, w tym na dokumentację projektową, usługi towarzyszące (geodezja), wykonawstwo i nadzór inwestorski
 • umów o podwykonawstwo przy zamierzeniach realizowanych przez generalnych wykonawców
 • umów z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym umów deweloperskich, umów przedwstępnych i przenoszących własność nieruchomości, jak również umów o pośrednictwo w zakupie nieruchomości
 • umów najmu, w tym najmu długoletniego, umów dzierżawy
 • umów leasingu, w tym leasingu operacyjnego
 • umów pożyczki i kredytu
 • umów współpracy długoterminowej
 • umów sprzedaży pojazdów i urządzeń
 • umów o wdrożenie programów komputerowych

Prawnicy Kancelarii zapewniają ponadto doradztwo przy wyspecjalizowanych kontraktach, które ze względu na charakter branży lub unikalny przedmiot wymagają opracowania niestandardowych mechanizmów i zabezpieczeń. Doświadczenie radcy prawnego Magdaleny Minty obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie kontraktów kompleksowo regulujących realizację inwestycji naziemnych Programu Baltic Pipe, w tym na dokumentację projektową i nadzór autorski, nadzór inwestorski, wykonanie robót budowlanych oraz usług towarzyszących przy budowie trzech tłoczni gazu oraz dwóch gazociągów przesyłowych,
 • przygotowanie umów sprzedaży i montażu urządzeń na potrzeby Programu Baltic Pipe wraz ze świadczeniem serwisu długoterminowego,
 • przygotowanie kontraktów długoterminowych zapewniających wdrożenie mechanizmów technologicznych związanych z dystrybucją gazu ziemnego
 • przygotowanie kontraktów o pozyskanie przez sieć handlową powierzchni sprzedażowych.

Doświadczenie adwokata Rafała Jakubowskiego obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie kontraktów regulujących bieżącą działalność centrum targowo – wystawienniczego,
 • bieżącą obsługę deweloperów, producentów wyrobów budowlanych oraz wykonawców z branży budowlanej,
 • przygotowanie umów na potrzeby działalności wydawniczej,
 • przygotowanie umów o wdrożenie programów komputerowych wraz z usługami szkoleniowymi
 • bieżącą obsługę podmiotów z branży finansów, w tym pośrednictwa kredytowego.

Kancelaria rekomenduje pomoc również w przypadku zawierania przez Klientów umów “nienegocjowalnych”, tj. na wzorcu przygotowanym przez drugą stronę, w szczególności:

 • umów zawieranych na podstawie Prawa zamówień publicznych lub wewnętrznych regulaminów przyjętych przez podmioty podlegające przepisom tej ustawy
 • umów o dostawę lub dystrybucję mediów, w tym umów kompleksowych
 • umów kredytu i pożyczki.

Zgłoszenie odpowiednich zastrzeżeń lub propozycji zmian do powyższych wzorców zwiększa ochronę reprezentowanego przez Kancelarię kontrahenta w ewentualnych przyszłych sporach dotyczących interpretacji i realizacji umów.

Zapewniamy ponadto doradztwo na etapie realizacji zawartych już umów w celu zabezpieczenia interesów Klientów i ich ochrony przed roszczeniami kontrahentów.

Jeżeli sytuacja tego wymaga, doradzamy Klientom, jak umowę skutecznie wypowiedzieć lub od niej odstąpić, wyłączając lub minimalizując negatywne konsekwencje prawne, w tym w zakresie zadatku lub zaliczki.

Specjalizacje
Kontakt

JM

Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców jak i klientów prywatnych na wielu płaszczyznach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

NIP: 7781421733
REGON: 301406054

JM

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Rafał Jakubowski Kancelaria Adwokacka (dalej: „Kancelaria”). Można się skontaktować z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@jakubowski-minta.pl lub poczty tradycyjnej: ul. Wyspiańskiego 14/37, 60-750 Poznań, a także telefonicznie pod numerem: +48 535 656 485. Kancelaria będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi zapytania lub prowadzenia sprawy, przy czym w przypadku, gdy konieczny okres przechowywania nie wynika z zawartej umowy lub wykonywanej czynności – nie dłużej niż przez 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych do chwili takiego cofnięcia. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na zadane pytanie. Od Pani/Pana jednak zależy, czy udostępni Pani/Pan Kancelarii wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, Kancelaria nie będzie również wykorzystywała ich do profilowania.