Godziny pracy kancelarii / Pon – Pt / 8:00 – 16:00

JM

Sprawy budowlane

Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie procesu budowlanego na rzecz inwestorów oraz podmiotów dotkniętych cudzą inwestycją, w aspektach administracyjnych, cywilno-prawnych oraz karnych.

W aspekcie administracyjnym Kancelaria w szczególności:

 • zapewnia doradztwo przy pozyskiwaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w przypadku konieczności zajęcia nieruchomości sąsiedniej w związku z realizacją robót budowlanych
 • świadczy pomoc prawną w procedurze planistycznej, w tym na etapie sporządzania i uchwalania planu miejscowego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • doradza w procesie podziału nieruchomości
 • służy pomocą przy wyborze optymalnej procedury prawno-budowlanej
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych dotyczących zgłoszenia robót, uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz samowoli budowlanej, jak również w postępowaniach dotyczących kontroli nadzoru budowlanego
 • doradza w relacjach z gestorami sieci i zarządcami dróg na etapie pozyskiwania warunków realizacji inwestycji i przyłączania do sieci

W aspekcie cywilno-prawnym Kancelaria w szczególności:

 • opracowuje i opiniuje projekty kontraktów budowlanych, w tym na dokumentację projektową, o kierownictwo budowy i realizację robót
 • doradza przy przeprowadzaniu zmian struktury właścicielskiej nieruchomości
 • reprezentuje właścicieli nieruchomości w sporach wynikających z uciążliwego sąsiedztwa
 • reprezentuje inwestorów w sporach z gestorami sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych o rozliczenie nakładów w związku z przyłączeniem do sieci
 • reprezentuje inwestorów w sporach z zarządcami dróg o rozliczenie nakładów na przebudowę lub modernizację drogi oraz budowę zjazdów
 • reprezentuje Klientów w sporach dotyczących roszczeń z kontraktów budowlanych, w tym z tytułu błędów dokumentacji projektowej,
 • reprezentuje Klientów w sporach pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
 • reprezentuje Klientów w sporach dotyczących wypłat z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Ponadto kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, w postępowaniach przygotowawczych i karnych dotyczących przestępstw i wykroczeń w prawie budowlanym

Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu w obsłudze prawnej procesu budowlanego oraz współpracy z doradcami podatkowymi, notariuszami i rzeczoznawcami majątkowymi kancelaria zapewnia optymalne zabezpieczenie interesów w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego i budowlanego.

Specjalizacje
Kontakt

JM

Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców jak i klientów prywatnych na wielu płaszczyznach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

NIP: 7781421733
REGON: 301406054