Godziny pracy kancelarii / Pon – Pt / 8:00 – 16:00

JM

Sprawa o znęcanie się nad najbliższą osobą – kolejny sukces Kancelarii!

Kancelaria ma przyjemność poinformować Państwa o swoim sukcesie. W ostatnim miesiącu odnieśliśmy zwycięstwo w sprawie o znęcanie się nad najbliższą osobą. Adwokat Rafał Jakubowski uzyskał prawomocny wyrok skazujący przeciwko mężowi Klientki za długotrwałe znęcanie się fizyczne i psychiczne nad nią oraz ich wspólnymi dziećmi. Sąd zasądził od mężczyzny wysokie zadośćuczynienie dla każdej z ofiar przemocy domowej.

Przemoc domowa i znęcanie się nad najbliższą osobą

Jeśli jest Pani lub Pan w podobnej sytuacji, doświadcza przemocy domowej i opresji w związku, zachęcamy do zerwania z poczuciem bezradności. Należy wziąć sprawy w swoje ręce. Przemoc domowa ma różne oblicza. Może być fizyczna lub seksualna, ale też psychiczna, w tym słowna, i ekonomiczna. Sprawca może w szczególności ubliżać członkom swojej rodziny, wszczynać awantury, izolować swoich bliskich od ich otoczenia. Może ograniczać dostęp do środków pieniężnych i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Przemoc często związana jest z nadużywaniem alkoholu przez sprawcę. Wiele przypadków, które w istocie stanowią znęcanie się nad najbliższą osobą, nie jest jednak zgłaszanych przez osoby pokrzywdzone. Stąd rzeczywista skala problemu nie jest znana. Ofiary, tkwiąc w nabytym poczuciu bezradności, zachowują zazwyczaj bierną postawę. Nie korzystają z przysługujących im środków obronnych. Często pozostają w długoletnich, krzywdzących związkach, ponieważ wstydzą się ujawnienia prawdy lub nawet usprawiedliwiają sprawcę przemocy domowej.

Znęcanie się nad najbliższą osobą – przestępstwo z art. 207 KK

Pamiętajmy, że znęcanie się nad najbliższą osobą jest przestępstwem ściganym z urzędu. Zgodnie bowiem z art. 207 § 1 Kodeksu karnego, osoba, która znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą bądź nad inną osobą pozostającą w stałym albo przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kontakt z Kancelarią

Swoimi problemami warto podzielić się ze specjalistami również z dziedziny prawa. Ułatwi to bowiem nazwanie problemu, podjęcie obrony, gdy występuje przemoc domowa, i skuteczne skorzystanie z systemu pomocy i przysługujących Państwu środków ochrony prawnej. W tym przewidzianych przepisami karnymi. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również w sprawach o znęcanie się nad najbliższą osobą.

JM

Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców jak i klientów prywatnych na wielu płaszczyznach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

NIP: 7781421733
REGON: 301406054

JM

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Rafał Jakubowski Kancelaria Adwokacka (dalej: „Kancelaria”). Można się skontaktować z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@jakubowski-minta.pl lub poczty tradycyjnej: ul. Wyspiańskiego 14/37, 60-750 Poznań, a także telefonicznie pod numerem: +48 535 656 485. Kancelaria będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi zapytania lub prowadzenia sprawy, przy czym w przypadku, gdy konieczny okres przechowywania nie wynika z zawartej umowy lub wykonywanej czynności – nie dłużej niż przez 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych do chwili takiego cofnięcia. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na zadane pytanie. Od Pani/Pana jednak zależy, czy udostępni Pani/Pan Kancelarii wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, Kancelaria nie będzie również wykorzystywała ich do profilowania.